icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Սույն թվականի սեպտեմբերի 12-ին նախարար / 29-09-2012


Սույն թվականի սեպտեմբերի 12-ին նախարարը հանդիպել է Օնտարիոի հայ-կանադական բժիշկների միության նախագահ Պերճ Արթինյանին: Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են մի շարք ընթացիք, ինչպես նաև հետագա համագործակցության հետ կապված հարցեր: Նախարարը շնորհակալական խոսք ուղղեց կազմակերպությանը երկարամյա համագործակցության համար:  Սույն թվականի սեպտեմբերի 12-ին նախարարը հանդիպել է Օնտարիոի հայ-կանադական բժիշկների միության նախագահ Պերճ Արթինյանին: Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են մի շարք ընթացիք, ինչպես նաև հետագա համագործակցության հետ կապված հարցեր: Նախարարը շնորհակալական խոսք ուղղեց կազմակերպությանը երկարամյա համագործակցության համար: